برگشت کالا

برگشت کالا

برای برگرداندن سفارش، حتما به نکته‌های زیر توجه شود:
•    اگر سفارش در وضعیت نامناسب - پوشیدن، شُستن و... - بازگردد، فوتوچاپ ضمن عذرخواهی از پذیرفتن آن معذور است.
•    کابر برای پس‌دادن باید حداکثر تا ۴۸ ساعت، با فوتوچاپ تماس (لینک تماس با ما) بگیرد.
•    درصورت چشم‌پوشی از خرید، کاربر حداکثر تا سه ساعت بعد، باید با فوتوچاپ تماس بگیرد.
•    پس از چشم‌پوشی، سفارش باید حداکثر تا ۴۸ ساعت به دست فوتوچاپ برسد.
•    پس دادن سفارش در صورتی ممکن است که قبل از رسیدن به کاربر، آسیب ببیند.
•    نباید نمونهٔ قابل‌تعویض دیگری با مشخصات درخواستی کاربر در انبار موجود باشد.
•    تمامی متعلقات سفارش شامل جعبه، ساک خرید، کاغذ کادو و تگ، باید به فوتوچاپ پس داده شود.
•    هزینهٔ برگشت برعهدهٔ کابر است؛ مگر آن‌که سفارش پیش از رسیدن، آسیب بیبند یا در فرستادن آن اشتباه شود.
•    برای واریز هزینهٔ پست به حساب کاربر، باید همراه سفارش قبض مُهردار پستی نیز فرستاده شود
•    در‌صورتی‌که تیم فوتوچاپ، ادعای ایراد یا مغایرت را تأیید نکند، هزینهٔ فرستادن مجدد، برعهدهٔ کاربر است.
•    هنگام بازگرداندن سفارش، کاربر حتما باید از تحویل‌گیرنده، رسید بگیرد.

تعویض

کاربر در شرایط زیر می‌تواند سفارش خود را عوض کند:
•    درخواست تعویض سفارش با سایر ساخته‌های موجود در فوتوچاپ؛
•    آگر سفارش در وضعیت نامناسب (استفاده شده، شسته شده، لکه و یا با بوی عطر، بدن، سیگار و یا هر نشان دیگری که دلیل بر استفاده شدن آن باشد و ...) بازگردد، فوتوچاپ ضمن عذر خواهی از پذیرفتن آن معذور است.
•    عدم همخوانی اندازهٔ سفارش (Size) با آنچه سفارش داده شده؛ به شرطی که سفارش، پوشیده، شُسته یا استفاده نشده باشد.
برای تعویض سفارش، حتما به نکته‌های زیر توجه شود:
•    کاربر تا ۴۸ ساعت فرصت دارد برای جای‌گزینی سفارش با فوتوچاپ تماس بگیرد.
•    هزینهٔ برگرداندن و فرستادن دوبارهٔ سفارش بر‌عهدهٔ کاربر است.
•    تغییر اندازه (Size) تنها یک بار در هر بار خرید امکان‌پذیر است.
•    تمامی تگ‌ها باید روی سفارش، باقی مانده و کنده نشده باشند.
•    باید اندازهٔ دیگری از سفارش، در انبار موجود باشد.
•    قبل از تعویض، سفارش از آن کاربر است و برای برگرداندن باید آن را به یک شرکت مطمئن حمل‌ونقل بسپارد.